Witaj na stronie sport-line.pl, zapraszamy na udane zakupy
regulamin RODO dla sklepu sport-line.pl:

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działalności sklepu internetowego sport-line.pl, zwany dalej "Sklepem".
1.2. Administratorem danych osobowych w Sklepie jest Sportline Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Kartuzy 83-300 ul.Zamkowa 30a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731476, NIP 589-204-36-12 i REGON 380199837.
1.3. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych w Sklepie: Kartuzy 83-300 ul.Zamkowa 30a biuro@sport-line.pl i 505 976 640.

2. Cele przetwarzania danych osobowych
2.1. Administrator danych osobowych w Sklepie przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów sprzedaży, obsługi reklamacji, zwrotów oraz kontaktu z Klientami.
2.2. Administrator danych osobowych w Sklepie przetwarza dane osobowe Klientów w celu marketingowym, jedynie na podstawie wyrażonej zgody Klienta.
2.3. Administrator danych osobowych w Sklepie nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom bez wyraźnej zgody Klienta.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w Sklepie jest umowa sprzedaży lub zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację umowy sprzedaży lub skuteczne przeprowadzenie działań marketingowych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych
4.1. Administrator danych osobowych w Sklepie przetwarza dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
4.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta są przetwarzane do czasu odwołania zgody.
4.3. Po zakończeniu okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator danych osobowych w Sklepie zobowiązany jest do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych.

5. Prawa Klienta
5.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
5.3. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
5.4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo danych osob

6.1. Administrator danych osobowych w Sklepie stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
6.2. Administrator danych osobowych w Sklepie stosuje protokoły szyfrowania oraz autoryzację dostępu do danych osobowych.
6.3. Administrator danych osobowych w Sklepie szkoli pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i zapewnia odpowiednie procedury w razie naruszenia bezpieczeństwa danych.

7. Zmiany regulaminu RODO
7.1. Administrator danych osobowych w Sklepie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa lub zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych.
7.2. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez wysłanie wiadomości email.

8. Kontakt z Administratorem danych osobowych
8.1. Wszelkie pytania, uwagi lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres biuro@sport-line.pl lub listownie na adres Kartuzy 83-300 ul.Zamkowa 30a.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem [data], zastępując wszelkie poprzednie wersje.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.3. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Klientów w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
9.4. Niniejszy regulamin jest chroniony prawami autorskimi, a jego kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie bez zgody Administratora danych osobowych jest zabronione.
9.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych osobowych.

Z poważaniem,
Administrator danych osobowych Sklepu internetowego.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.sport-line.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - firma Sportline Sp. z o.o. Sp. K. Zamkowa 30A 83-300 Kartuzy, prowadząca działalność pod adresem: www.sport-line.pl, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 589-204-36-12 REGON: 380199837 KRS: 0000731476 , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

Powrót do góry